Sự khác biệt giữa cookies và profile

Cookies và profile đều có điểm chung là lưu trạng thái đăng nhập của các tài khoản. Tuy nhiên sẽ có một số điểm khác biệt, dưới đây là các sự khác biệt:

A. Cookies:

    • Loại thông tin: Cookies là các đoạn nhỏ dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Thông thường, chúng chứa các thông tin đăng nhập, cài đặt ngôn ngữ, và các dữ liệu theo dõi khác về hoạt động trực tuyến của người dùng.
    • Thời gian lưu trữ: Cookies thường chỉ lưu thông tin trong thời gian ngắn.

B. Profiles:

    • Loại thông tin: Profile thường là một tập hợp các thông tin chi tiết hơn cookies. Cụ thể, profile lưu tất cả các thông tin đăng nhập cùng đặc tính của thiết bị đăng nhập như loại thiết bị, kích cỡ màn hình, card màn hình và nhiều thông tin khác. Profiles có thể được tạo ra bằng cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
    • Thời gian lưu trữ: Trạng thái đăng nhập của tài khoản khi sử dụng bằng profile sẽ được duy trì vĩnh viễn ngoại trừ tài khoản bị checkpoint (đòi phone, đòi đổi mật khẩu…).

Tóm lại, cookies thường chỉ chứa một số thông tin cụ thể và được lưu trữ ngắn hạn, trong khi profile thường là tập hợp các thông tin chi tiết và có thời gian lưu trữ lâu. Dùng profile sẽ tốn dung lượng ổ cứng, càng chạy thì dung lượng mỗi profile càng tăng, nhưng đổi lại tăng độ tin cậy và giảm thiểu việc rớt view, sub, like. Dùng cookies thì gần như không tốn dung lượng, nhưng độ tin cậy không cao bằng việc dùng profiles.

error: Content is protected !!